ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1.  Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.gradishte.org (Страницата) .

1.2.С всяко ползване на ресурсите на страницата, потребителите декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.3. Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на потребителите.

2. ДАННИ

Наименование: Фондация “Градище”

Адрес на управление: гр. Габрово, бул. Столетов 68, ет. 2, ап. 6

ЕИК: 177125875

МОЛ: Мартин Райков Павлов

Контакт: contact@gradishte.org

3. РЕСУРСИ

3.1. Информацията, която потребителите могат да намерят на страницата е следната:

 • Информация относно развитието на предприемаческата екосистема в Габрово и региона;
 • Информация относно безплатни и платени събития, обучения и курсове провеждани от Фондацията;
 • Информация относно инициативи за ученици и студенти свързани с кариерно ориентиране и предприемачество;

3.2. Публикувани материали

 • Публикуваните материали на страницата относно предприемачество, иновации, технологии, меки умения и други свързани с дейността и мисията на Фондацията могат да бъдат използвани от потребителите съгласно действащия Закон за авторското право и сродните му права.
 • Нерегламентираното използване на материалите публикувани в страницата представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 • Използването на материали от страницата е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

3.3. Платени събития, обучения и курсове

 • Фондацията организира платени събития, обучения и курсове за ученици, студенти и бизнеса от габровския регион.
 • Всички плащания могат да се извършват без предварителна регистрация в страницата чрез дебитна или кредитна карта. За извършване на всяко плащане е необходимо въвеждане на пълни данни за банковата карта, с която да се извърши плащането – номер на карта, срок на валидност, CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация, се попълват от потребителя във формата за плащане. Данните предоставени от потребителя се обработват от платежния оператор. При плащания с кредитна или дебитна карта, Фондацията не складира и няма достъп до данните на банковата карта на потребителя.
 • Плащания могат да се извършват и чрез банков превод по сметката на Фондацията, на касите на EasyPay или на самото събитие, единствено чрез дебитна или кредитна карта.
 • При организиране на платени събития, обучения и курсове, Фондация Градище не приема плащания в брой.
 • Информация за актуалните цени на платените събития, обучения и курсове потребителите могат да намерят в частта “Събития” на страницата.
 • Фондацията не носи отговорност за промени в датите и часът на събития, обучения и курсове организирани от гост-лектори или партньорски организации. Когато събитието, обучението или курсът са водени от гост лектори или партньорска организация и има промяна на датата за тяхното провеждане, Фондацията не връща таксата участие на потребителя!
 • В случай на несъстояло се събитие, обучение или курс, организирано от Фондацията, гост-лектор или партньорска организация, за което потребителят е заплатил, той има право да поиска възстановяване на таксата за участие или да присъства на следващо събитие.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4.1 Фондацията обработва личните данни на потребителите в съответствие със следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност, прозрачност
 • Събраните данни да служат за конкретни, точно определени и законни цели
 • Данните да са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват
 • Точност и актуалност
 • Събраните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват
 • Събраните данни се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват

4.2 Личните данни, които Фондацията може да събира от потребителите за провеждане на инициативите, които организира, като събития, обучения и курсове, са име и фамилия, телефонен номер и имейл. Събраните данни се заличават след приключване на съответната инициатива, с изключение на случаите, когато потребителят изрично се е съгласил Фондацията да запази данните му с маркетингова цел и изпращане на информация за бъдещи събития.

4.3 В зависимост от инициативата организирана от Фондацията, същата може да изиска допълнителна информация  от страна на потребителя с незадължителен характер. Тази информация в никакъв случай не може да противоречи на принципа за съотносимост.

4.4 При попълване на формулярите в страницата свързани с предоставяне на лични данни, Фондацията предоставя информация за целите, за които същата ще бъде използвана.

4.5 Потребителят има право по всяко да изиска от Фондацията информация за данните, които фигурират в нейните бази данни. При желание от страна на потребителя, той може да изиска Фондацията да изтрие всички записи свързани с неговите лични данни.

5. КОНТРОЛИРАЩИ ОРГАНИ

5.1 При констатирани нарушения, потребителите могат да се обърнат към следните институции: